Jump to content

E-books / Education


Cover for Arvioinnin käsikirja
E-book

Arvioinnin käsikirja

Arviointi on mustaa ja valkoista!Ehei – kouluissa on mahdollista hyödyntää koko arviointimenetelmien värikirjoa! Monipuolisesti toteutettu arviointi ohjaa kestävästi niin opettajan ...


Cover for Hyvä, paha opettaja
E-book

Hyvä, paha opettaja

Lähes jokainen muistaa ensimmäisen opettajansa. Opettaja on tärkein ihminen pienen koululaisen elämässä heti vanhempien jälkeen. Kuinka moni onkaan saanut innoituksen tulevasta ura ...


Cover for Kasvu kiikarissa : Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille
E-book

Kasvu kiikarissa : Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille

Huolestuttaako jokin piirre lapsen käyttäytymisessä, mutta et tiedä syytä kyseiseen käytökseen? Unohtuvatko lapsen kehityksessä havaitsemasi pienet mutta merkitykselliset asiat? Mi ...


Cover for Vuorovaikutusta luokkahuoneessa
E-book

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa

by

Vuorovaikutusta luokkahuoneessa tarkastelee suomalaisen luokkahuonevuorovaikutuksen monimuotoisuutta etnometodologisen keskustelunanalyysin keinoin. Oppitunneilla tapahtuvaa kielel ...


Cover for Ohjaus vuorovaikutuksena
E-book

Ohjaus vuorovaikutuksena

Ohjaus vuorovaikutuksena tarkastelee ohjauksen tärkeintä työmuotoa, ohjaajan ja ohjattavan välistä keskustelua keskustelunanalyysin keinoin. Se antaa runsaasti perustietoa ohjausvu ...


Cover for Ohjaustyön opas
E-book

Ohjaustyön opas

Ohjaajia ja ohjattavia on jokaisella työpaikalla ja kaikissa oppilaitoksissa. Hyvin onnistunut ohjaus tekee oppimisesta mielekästä ja toiminnasta tuloksellista sekä säästää aikaa j ...


Cover for Oppimisen tulevaisuus
E-book

Oppimisen tulevaisuus

by

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja ve ...


Cover for Radikaali kasvatus
E-book

Radikaali kasvatus

Radikaali kasvatus johdattaa kriittisen pedagogiikan teoriaan ja käytäntöön. Kirjassa painotetaan epäoikeudenmukaisuuksien tiedostamista ja kasvatusta kohti oikeudenmukaista maailm ...


Cover for Kuka lasta kasvattaa?
E-book

Kuka lasta kasvattaa?

Lapset ovat jo varhain tekemisissä kasvatuksen ammattilaisten, kuten perhepäivähoitajien, lastentarhanopettajien, opettajien tai psykologien kanssa. Tämä institutionaalinen kasvatu ...


Cover for Kasvatus ja sivistys
E-book

Kasvatus ja sivistys

by

Teos sisältää kasvatuksen ja sivistyksen peruskysymyksiä. Teemoina ovat romantiikka ja klassinen sivistyskäsitys, pakon ja vapauden suhde kasvatuksessa, esteettinen sivistys, eetti ...


Cover for Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä
E-book

Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä

by

Koulutus ja tieto kytkeytyvät toisiinsa, ja koulutusjärjestelmä tuottaa ja ylläpitää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Kuinka koulutus kohtelee sukupuolen, etnisyyden, uskonnon, yh ...


Cover for Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot
E-book

Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot

by

Miten koulutus toistaa ja tuottaa sosiaalisia eroja ja eriarvoisuuksia? Teos selvittää, miten koulutus- ja ammattialojen sosiaaliset erot ja hierarkiat rakentuvat. Siinä tarkastell ...


Cover for Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : Toteuta käytännössä
E-book

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa : Toteuta käytännössä

”Kyllähän jokainen lapsi kasvaa metrin henkisesti, jos sitä kehutaan ja kannustetaan. Minusta jo pelkkä ilo lapsen silmissä, kun sanoo, että sie oot niin ihana, on paras juttu.”Aid ...


Cover for Hauskan oppimisen vallankumous
E-book

Hauskan oppimisen vallankumous

Opimme parhaiten, kun olemme aidosti innoissamme! Tämä kirja kertoo kiehtovalla tavalla, kuinka hauskuus ja leikki tekevät oppimisesta tehokasta. Motivaatiopsykologian, positiivise ...


Cover for Rajaton luokkahuone
E-book

Rajaton luokkahuone

by

Älylaitteet, videot ja pelit auttavat lapsia ja nuoria omaksumaan omatoimisen ja aktiivisen tavan oppia. Silloin tieto ei välttämättä tulekaan suoraan opettajalta vaan omia hoksott ...


Cover for Ajattele itse! : Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet
E-book

Ajattele itse! : Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet

by

Tutkimuksellinen lukeminen on toimintaa, jossa yhdistyvät taito omaksua tietoa ja ajatella itsenäisesti sekä kyky käyttää erilaisia aineistoja monipuolisesti ja kuhunkin tilanteese ...


Cover for Ainutkertainen oppija : Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen
E-book

Ainutkertainen oppija : Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen

by

Jokaista ainutkertaista oppijaa kunnioittava ja kunkin edellytykset huomioon ottava opetus on arvokas päämäärä. Sen toteuttamisessa tarvitaan kaikkien opettajien panosta.Mahdollisi ...


Cover for Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus
E-book

Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus

Miksi opettajankoulutuksessa ei kerrottu, että lapset oppivat puhumalla ja työskentelemällä yhdessä? Kysymyksen esitti opettaja, joka ensimmäistä kertaa kokeili yhteistoiminnallisi ...


Cover for Stressin säätely : Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin
E-book

Stressin säätely : Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin

Ikiaikainen valmius taistella, paeta tai jähmettyä aktivoituu, kun ihminen kokee uhkaa. Vaikeissa tilanteissa saatamme puolustaa itseämme hyökkäämällä vastustajaa kohti vihaisen ko ...


Cover for Erityispedagogiikan perusteet
E-book

Erityispedagogiikan perusteet

Erityisopetuksen teoriaa ja erilaisen oppilaan kohtaamiseen soveltuvia toimintatapoja tarvitaan yhä enemmän myös yleisopetuksessa. Suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittama Erityis ...


Cover for Ihmisen psykologinen kehitys
E-book

Ihmisen psykologinen kehitys

Elämän varrella on useita kohtia, joihin kehityspsykologinen tutkimus avaa näköaloja. Lapsuus ja nuoruusikä ovat vaativia elämänvaiheita, eikä kehitys ole kaikilla ongelmatonta. Es ...


Cover for Kasvatuspsykologia
E-book

Kasvatuspsykologia

Kasvatuspsykologia johdattaa lukijan kasvatustieteessä esiin nousseiden psykologisten kysymysten äärelle. Kirjassa tarkastellaan koko ihmisen elinkaaren aikaista kehitystä, oppimis ...


Cover for Opettajan didaktiikka
E-book

Opettajan didaktiikka

Mitä on hyvä opetus? Tämä on didaktiikan suuri peruskysymys. Didaktiikka tarjoaa opettajalle arvokasta tietoa opetuksen suunnitteluun. Opetuksen laadun paras tae on opettaja, joka ...


Cover for Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus : Käsikirja käytännön työhön
E-book

Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus : Käsikirja käytännön työhön

by

Monet päiväkodinjohtajat kokevat, että työn painopiste on siirtynyt liiaksi hallinnolliseen suuntaan. Varhaiskasvatuksen tärkeimpään tehtävään, pedagogiikan johtamiseen, ei jää tar ...


Cover for Ympäristöoppia opettamaan
E-book

Ympäristöoppia opettamaan

by

Enää ei riitä, että opettaja näyttää ympäristöopin tunnilla, kuinka etikkaa ja soodaa sekoittamalla syntyy kuplia tai minkänäköinen on kärppä. Opettajan tehtävänä on saada oppilas ...